Sandvikens BK följer Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning

 

 

Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

 

(ersätter tidigare dressyrpolicy)

Svenska Brukshundklubbens (SBK) policy består av en grundläggande del med utgångspunkt i Svenska Kennelklubbens policy för relationen människa – hund då SBK som specialklubb organisatoriskt är underställd SKK. Ur denna policy vill Svenska Brukshundklubben lyfta fram och betona ett antal punkter och även framhålla nedanstående inom vår organisation väsentliga ståndpunkter och riktlinjer. Svenska Brukshundklubben vill också betona att det åligger varje hundägare att uppfostra och träna sin hund så att den fungerar väl i dagens samhälle tillsammans med dess innevånare och djur. Detta ska ske på ett för hunden lugnt och tryggt sätt.

HUNDEN

  • Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och förare.
  • Våra hundar är individer med olika nivåer på sina mentala egenskaper. Detta gör att vi alltid måste anpassa vår kommunikation, uppfostran och utbildning till varje individ och situation. Kommunikation i uppfostrande syfte kan i vissa fall innebära att föraren blir tvungen att lugnt men bestämt ta tag i sin hund, eller att denne på ett väl balanserat sätt påverkar hunden med hjälp av koppel och halsband.
  • Våld mot hunden är förbjudet. Det är inte tillåtet att använda metoder, hjälpmedel eller utrustning som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.
  • Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, ska dessa omedelbart avbrytas och den åtgärd som krävs måste anpassas efter situation och individ. Så snart hundens hotande/farliga beteende har avbrutits måste åtgärden omedelbart upphöra.
  • Hunden har andra behov, tolkar situationer annorlunda och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor, något föraren alltid måste ta hänsyn till.

 FÖRAREN

  • Föraren har gentemot sin hund och sin omgivning skyldighet att följa gällande lagar, såväl när det gäller omvårdnad som hantering av och kontroll över hunden. 
  • Förarens utbildning och träning av hunden ska alltid genomföras med god planering på ett ansvarsfullt sätt och vara baserad på kunskap och positiva metoder. 
  • Behöver en förare tillrättavisa sin hund ska detta ske med anpassning till individ, situation och händelse. En tillrättavisning får aldrig styras av förarens ilska eller brist på självbehärskning. 
  • Svenska Brukshundklubbens medlemmar ska genom sitt agerande ge en positiv bild av vår organisation, samt vårt sätt att umgås med och utbilda våra hundar.

 EPILOG

Utbildning och träning av en hund ska bygga på en förtroendefull relation mellan hund och förare. En sådan relation är en förutsättning för framgångsrik utbildning och grundläggs genom en god uppfostran.

En gammal bevingad devis lyder;

”Där konsten slutar, tar våldet vid…”

Inom Svenska Brukshundklubben är konsten att umgås med, träna och utbilda hundar under ständig utveckling och i vår organisation tar denna konst aldrig slut…!

 

Datum/Date 2014-03-10

SVENSKA KENNELKLUBBENS POLICY FÖR RELATIONEN MÄNNISKA-HUND

Svenska Kennelklubben har ett ansvar för att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess hantering, fostran och utbildning. Policyn anger riktlinjerna för hur vår verksamhet med hund ska föregå och vilket förhållningssätt vi ska ha till våra hundar. Alla våra medlemmar omfattas av policyn och ska känna till och leva efter den. Andan inom vår organisation ska präglas av respekt och ansvar för hunden. SKK anser att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv. Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare. Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till att hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor. För SKK är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag. HANTERING/ UPPFOSTRAN/GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP Goda vanor och god socialisering grundläggs redan från valpåldern. Relationen mellan hund och hundägare ska baseras på vänlighet och trygghet, men också på möjligheten för ägaren att kunna bestämma när så krävs. Hundägare har ett ansvar för att hunden är väl anpassad till vårt samhälle. Den ska kunna vistas bland människor och andra hundar och i olika miljöer utan att ställa till förtret eller själv må dåligt. Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, är det hundägarens ansvar att se till att dessa omedelbart bryts. Den åtgärd som fordras måste anpassas efter situationen och individen. Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en hund av lämplig ras, så att ägaren har tillräcklig kunskap och intresse/engagemang för att svara mot hundens behov och kan låta den utvecklas inom det användningsområde som den avlats för.

DRESSYR/ RIKTAD TRÄNING

Till skillnad från allmän vardagsfostran innebär dressyr att hunden utbildas för att fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift. Dressyren/träningen ska alltid genomföras med god planering och på ett ansvarfullt sätt och baseras på kunskap och positiva metoder. Den ska anpassas till hundens individuella förutsättningar och får inte forceras så att den går ut över hundens välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att betona att de krav som ställs på hunden i de olika formerna av verksamhet, miljö osv, aldrig får överskrida den enskilda hundens förmåga. Våra medlemmar får aldrig åsidosätta omsorg om hunden och dess välbefinnande, oavsett vilken verksamhet som bedrivs.

ETIK

Som medlem ska ditt agerande ge en positiv bild av hundhållning, tränings- och inlärningssituationen och därigenom av kennelklubbsorganisationen. Det bidrar till att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i samhället.